1. Statuty 69. Synodu Archidiecezji Poznańskiej o cmentarzach

2. Regulamin Cmentarza Parafialnego w Dopiewie

Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza. Na terenie cmentarza obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i wprowadzania zwierząt.

 1. Właścicielem i Zarządcą cmentarza jest: Parafia Rzymskokatolicka, p.w. Nawiedzenia N.M.P., Dopiewo, ul. Poznańska 18, 62-070 Dopiewo, tel. 61 814 80 29.
 2. Do kompetencji zarządzającego cmentarzem parafialnym należy:
 • ustalanie miejsca pochówku,
 • pobieranie opłat na rzecz parafii za miejsce pochówku oraz innych opłat przewidzianych Regulaminem,
 • wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach.
 1. Zarządca cmentarza prowadzi: księgę grobów i księgę cmentarną.
 2. Po 20 latach od dnia pochówku grób może ulec likwidacji.
 3. Termin dalszego istnienia grobu może zostać przedłużony w Biurze Parafialnym przez złożenie oświadczenia osoby opiekującej się danym grobem i uiszczeniu stosownej opłaty, co najmniej pół roku przed upływem 20 lat.
 4. Przy zgłaszaniu pochówku rodzina zmarłego obowiązana jest uzgodnić z proboszczem wybór firmy pogrzebowej.
 5. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić proboszcza o zamiarze postawienia nagrobka i przedstawić do akceptacji jego projekt.
 6. Na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy cmentarza. W szczególności dotyczy to: pogrzebu, postawienia nagrobka, remontu nagrobka, stawiania trwałych elementów zdobniczych przy grobie, ekshumacji zwłok lub przeniesienia ich do innego grobu.
 7. Śmieci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się składowania tam śmieci pochodzących spoza cmentarza.
 8. Zabrania się samowolnego wycinania drzew i krzewów znajdujących się na terenie cmentarza.
 9. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży.

3. Administrator Cmentarza:

Zakład Pogrzebowy „Lamento”

Adres: ul. Poznańska 21C/4, 62-070 Dopiewo

tel. 603 130 010